institutii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară :1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie: 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"


Obiectivele proiectului


Obiectivul general al proiectului este:


Creşterea calităţii sistemului de management din unităţi de învăţământ preuniversitar şi din instituţiile cu funcţii de conducere, coordonare în domeniul educaţiei la nivel judeţean prin dezvoltarea şi implementarea de instrumente manageriale inovative de gestionare unitară şi coerentă, în vederea creşterii calităţii serviciilor de educaţie şi formare profesională.


Obiectivele specifice sunt:

  1. Îmbunătăţirea managementului strategic şi operaţional din unităţi de învăţământ preuniversitar şi instituţiile cu funcţii de conducere, coordonare în domeniul educaţiei la nivel judeţean prin elaborarea unor documente de planificare / instrumente / moduri de lucru unitare pe termen scurt şi mediu, raportate la cele trei domenii din HG 21/2007: dezvoltare instituţională, eficacitate educaţională şi managementul calităţii.
  2. Îmbunătăţirea procesului de management al unităţilor de învăţământ şi creşterea calităţii serviciilor de educaţie din şcoli prin dezvoltarea şi implementarea unei aplicaţii informatice unitare suport „Optim E-manager”.
  3. Dezvoltarea competenţelor profesionale a cel puţin 900 persoane implicate în asigurarea managementului din instituţiile cu funcţii de conducere, coordonare în domeniul educaţiei la nivel judeţean şi unităţile de învăţământ preuniversitar, prin elaborarea / implementarea unui program de formare continuă în sistem blended learning ”Un management optim pentru o şcoala de calitate” în regiunile S-Muntenia şi Centru.
  4. Abilitarea categoriilor de membri ai Consiliilor de administraţie (altele decât personalul didactic) în asigurarea managementului strategic şi operaţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea consolidării relaţiei de parteneriat dintre unităţile de învăţământ şi comunitatea locala în sprijinul practicării unui management şcolar descentralizat şi partajat la nivelul responsabilităţilor manageriale.

Proiectul se înscrie în AP1, DMI1.1. Principalele contribuţii ale proiectului la obiectivul general POS DRU sunt:

  • dezvoltarea capitalului uman din educaţie pentru îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar prin dezvoltarea şi implementarea de instrumente manageriale de gestiune cu resurse TIC, prin dezvoltarea competenţelor de management proactiv ale personalului din grupul ţintă în asigurarea managementului strategic şi operaţional al unităţilor şcolare în favoarea unui management şcolar descentralizat şi partajat.
  • generarea unui efect pozitiv pe termen lung pentru grupul ţintă, prin implementarea unui sistem de instrumente manageriale cu resurse TIC care vor contribui la creşterea capacităţii de dezvoltare instituţională a şcolii într-un mediu descentralizat şi la creşterea calităţii serviciilor de educaţie şi formare profesională.