institutii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară :1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie: 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"


Rezultate anticipate


Rezultatele aşteptate în urma desfăşurării activităţilor proiectului sunt:

 • Newsletter al proiectului disponibil on-line pentru mediatizarea şi diseminarea proiectului.
 • Broşuri de prezentare a proiectului şi a beneficiilor către grupul ţintă: cel puţin 700 buc. La sfârşitul primului an de proiect, cu indicatorul de rezultat: cel puţin 80% de broşuri de prezentare distribuite în cel puţin 564 unităţi şcolare.
 • 1 raport de cercetare privind fundamentarea instrumentelor de planificare şi organizare managerială eficientă la nivelul instituţiilor şcolare şi al instituţiilor cu funcţii de conducere în domeniul educaţiei la nivel judeţean 1 sistem informatic “Optim E-manager” cu 8 instrumente de planificare şi organizare managerială la nivelul instituţiilor şcolare şi al instituţiilor cu funcţii de conducere în domeniul educaţiei la nivel judeţean cu 2 sectiuni separate (secţiunea “Coordonare manageri unităţi şcolare – destinată instituţiilor cu funcţii de conducere în domeniul educaţiei la nivel judeţean”, secţiunea “Management unitate şcolară gradiniţa / şcoala cu clase I- III / liceu).
 • 8 ghiduri de utilizare a instrumentelor software dezvoltate, disponibile pe platforma de învatare în format electronic.
 • 1 program de formare cu 6 module proiectat / dezvoltat / acreditat / implementat adresat personalului didactic ce asigură managementul în unităţi şcolare preuniversitare / coordonare la nivel instituţiilor cu rol de conducere în domeniul educaţiei la nivel judeţean acreditate CNFP.
 • 1 program de formare proiectat / dezvoltat / implementat adresat membrilor CA, alţii decât cadre didactice: reprezentantul autorităţilor publice locale, reprezentantul părinţilor, reprezentantul elevilor.
 • O platforma online funcţională, cu spaţii adecvate pentru comunităţi de învatare şi de practică.
 • 2 ghiduri de utilizare a platformei online: unul printat pentru formatori, unul online pentru formabili, cu indicator de rezultat 2 ghiduri utilizate ca resursă de învăţare în proiect.
 • Suport de curs pentru modulele de formare (online şi / sau tipărite).
 • 250 directori / directori adjuncţi de şcoli participanţi la programul de formare, cu indicator de rezultat cel puţin 90% de absolvenţi certificaţi.
 • 35 persoane cu funcţii de conducere din instituţiile cu rol de coordonare în educaţie la nivel judeţean participanţi la programul de formare, cu indicator de rezultat cel puţin 90% de absolvenţi certificaţi.
 • 200 membri ai Consiliul de Administraţie (CA) din unităţile şcolare participanţi la programul de formare, cu indicator de rezultat cel puţin 90% de absolvenţi certificaţi.
 • 415 membri CA, alţii decât cadre didactice, participanţi la programul de formare, cu indicator de rezultat cel puţin 90% de absolvenţi cu diplome de participare.
 • personal de conducere din grupul ţintă participanţi / absolvenţi pentru două module de formare complementare: „Educaţia în spiritul dezvoltării durabile” şi „Abordări manageriale pentru promovarea egalitătii de şanse în educaţie”.
 • Cel puţin 800 de portofolii cu aplicaţii practice realizate în cadrul programului de formare de către cursanti.
 • Cel puţin un ghid pentru fiecare modul de formare, conţinând instrumente manageriale pentru fiecare categorie de nevoi identificate, cu indicatorul de rezultat: cel puţin 80% din şcolile pilot continuă utilizarea instrumentelor după finalizarea pilotării.
 • Postere pentru promovarea proiectului şi a instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului: cel puţin 700 postere cu indicatorul de rezultat, cel puţin 80% distribuite în 564 unităţi şcolare.
 • Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, prin indeplinirea a cel puţin 80 din cei 99 descriptori aferenţi acestui domeniu, la toate unităţile de învăţământ cu reprezentanţi în grupul ţintă.
 • Creşterea eficacităţii educaţionale, prin indeplinirea a cel puţin 38 din cei 46 descriptori aferenţi acestui domeniu, la toate unităţile de învăţământ cu reprezentanţi în grupul ţintă.
 • Fiecare unitate şcolară implicată în proiect va elabora / revizui Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) prin respectarea structurii standard, realizând o fundamentare în concordanţă cu resursele şi nevoile organizaţiei.
 • Corelarea execuţiei bugetare cu PDI şi planul operaţional anual la cel puţin 70% din unităţile şcolare cu reprezenatanţi în grupul ţintă.
 • Fiecare unitate şcolara implicată în proiect va elabora / revizui reclama / posterul / pliantul de prezentare a ofertei educaţionale în conformitate cu reperele analizelor învăţate la cursul de marketing şcolar, cu indicatorul de rezultat: cel puţin 80% din reclame conţin elemente concrete referitoare la traseele educaţionale oferite şi oportunităţile de integrare în piaţa muncii.
 • Realizarea rapoartelor de autoevaluare ale şcolilor implicate în proiect, prin consultarea tuturor părţilor interesate.
 • 6 seminarii organizate cu reprezentanţi ai factorilor interesaţi din tară pentru promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului.
 • Cel puţin 60% din directorii formaţi vor difuza constant experienţa pozitivă în diversele întâlniri profesionale metodice.