institutii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară :1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie: 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"


Grupul ţintă al proiectului


Grupul ţintă al acestui proiect este format din personalul instituţiilor şcolare şi al instituţiilor cu funcţii de conducere în domeniul educaţiei la nivel judeţean, astfel:


ID Grup ţintă Valoare
1. Directori ai unităţilor de învăţământ 250
2. Membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ 615
3. Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MECI sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia 35

Beneficiarii indirecţi ai acestui proiect sunt:

  1. personalul didactic, nedidactic şi auxiliar,
  2. elevii şi părinţii,
  3. comunitatea locală în ansamblu.